07 เม.ย.
0

เมื่อเห็นแก่ชาติ… สิ่งดีๆจะกลับมา

ขอนำเสนอด้วยความเคารพ คำๆเดียวที่จะสร้างสรรค์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ค่อนข้างส...

รายละเอียด