ขอนำเสนอด้วยความเคารพ คำๆเดียวที่จะสร้างสรรค์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ค่อนข้างสมบูรณ์ คือขอให้ทุกคนทุกฝ่ายที่ห่วงใยชาติบ้านเมืองจริง “โปรดเห็นแก่ชาติ” และมุ่งเน้นในการใช้วาทกรรมใด การจะกระทำสิ่งใดๆหรือกิจกรรมใดทั้งปวง จงเน้น “ความเห็นแก่ชาติ” เป็นสำคัญ รับรองว่าความรักสามัคคีและความปรองดองจะบัังเกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองนี้อย่างแน่นอนและทันทีทันใด…การจะตั้งรัฐบาลแห่งชาติหรือไม่ หรือรัฐบาลเฉพาะกาลก็ดี จะไม่มีปัญหาใดๆอีกด้วยครับผม เพราะเมื่อทุกฝ่ายมีความเห็นแก่ชาติแล้วไซร้ ปัญหาอื่นใดไม่สามารถขวางกั้นความก้าวหน้าของประเทศไทย ณ บริิบทนี้ได้อย่างแน่นอนอีกต่อไป ควรมิควร รบกวนท่านทั้งหลายโปรดช่วยกันนำเสนอแนวความคิดนี้สู่สาธารณชนทั้งมวลสืบไป

ด้วยจิตคารวะ

กริช ตรรกบุตร

แถลงมา ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒.