แถลงการณ์ภารกิจเร่งด่วน ประเด็นการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง

กราบเรียน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เคารพและนับถือ

ขอให้เห็นแก่ชาติ…เลิกเห็นแก่ตัว… “พรรคเห็นแก่ชาติ” ขออนุญาตถือโอกาสนี้ นำเรียนเสนอให้ คสช. และ ครม.ใช้มาตรา ๔๔ ประกาศแผนงานการแก้ปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ได้ภายในระยะเวลา ๓-๖ เดือน ก่อนจะให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ต้นปีหน้า ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาการปฏิรูประบบการจราจร โดยนำระบบ “วนเวย์” มาประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาได้ทันที ในงบประมาณที่น้อยที่สุดจากงบประมาณ เท่าที่มีเหลืออยู่ของงบประมาณของแผ่นดิน เพื่อการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างชัดเจน ทั้งนี้ สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นเป็นการนำร่องที่จะเป็นรูปธรรมก่อนการปฏิรูปทุกรูปแบบสืบไป

ในขณะเดียวกัน การจะต่อเชื่อม ๓ สนามบินที่กำลังดำริที่จะใช้ระบบรางแบบรถไฟความเร็วสูงนั้น ขอให้ผู้มีอำนาจได้โปรดทบทวนโครงการเสียใหม่ โดยไม่คิดและยึดติดอยู่แค่ความทันสมัยที่กำลังจะเป็นความล้าสมัยไปแล้ว สมควรแล้วที่จะคิดใหม่แบบล้ำสมัย ทั้งนี้ เพื่อเห็นแก่ชาติและประเทศไทยก็จะมีโอกาสนำประเทศเดินหน้าอย่างเป็นจริง เพราะงบประมาณการก่อสร้างที่คาดว่าสูงมากๆ พอๆ กับการก่อสร้างแบบระบบ “ไฮเป้อร์ลูป (Hyper Loop)” ซึ่งสามารถจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าการขนส่งทางรางทุกรูแบบได้เร็วกว่าและมากกว่าด้วย อีกทั้งจะเป็นการดึงดูดความสนใจในการใช้บริการจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเป็นสำคัญ ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้มีความต้องการจะมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

ด้วยยุทธศาสตร์ดังกล่าว หาก คสช. และ ครม. จะเห็นแก่ชาติสักครั้ง แล้วนำข้อเสนอแนะนี้ไปสู่ภาคปฏิบัติโดยฉับพลัน เพราะประเทศไทย ณ บริบทปัจจุบันสามารถกล่าวได้ว่า ไม่มีรัฐบาลไหนในอดีตคิดทำมาก่อน และจะสมกับการนำประเทศไทยสู่สมัย ๔.๐ จริงแท้แน่นอนตามเป้าหมายที่วางนโยบายไว้นั่นเอง

“พรรคเห็นแก่ชาติ” จึงขอถือโอกาสนี้ นำเสนอ คสช. และ ครม. เพื่อโปรดรับทราบเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเร่งด่วน ทั้งนี้ เพื่อเห็นแก่ประโยชน์โดยรวมแห่งชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชนเป็นที่สุด

ขอคารวะด้วยความเคารพและนับถือเป็นอย่างยิ่ง

(นายกริช ตรรกบุตร)

หัวหน้ากลุ่มพรรคเห็นแก่ชาติ

แถลงมา ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

โทร. ๐๘๕๙๙๔๙๘๕๓, ๐๘๖๔๙๐๒๖๘๖.