ผู้ร่วมจัดตั้ง

นายกริช ตรรกบุตร

หัวหน้าพรรค

ประวัติส่วนตัว


ชื่อและนามสกุล :   นายกริช (เจน) ตรรกบุตร
วัน เดือน ปี เกิด  :  ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๓
สถานที่เกิด :             ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ศึกษา


อุดมศึกษา

  • ว่าที่ดุษฎีบัณฑิต (Ph.D. Candidate) รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (๒๕๔๗), ศิลปศาสตรบัณฑิต (๒๕๔๔) รัฐศาสตร์: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ...

นางสาวรัตนา เกลี้ยงสง

การศึกษา

ปี2538 ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษา เอกจิตวิทยาและการแนะแนว
มหาราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรชูปภัมภ์ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

ประสบการณ์การทำงาน

  • บริษัทฟูจิสึก (ประเทศไทย) นวนคร จ.ปทุมธานี ตำแหน่ง Inspector
  • อาจารย์สอนโรงเรียนอำอวยวิทย์บริหารธุรกิจ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตำแหน่งอาจารย์แนะแนวการศึกษา
  • กรมวิชาการเกษตร บางเขน กทม. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ
  • ธนาคาร UOB สำนักงานใหญ่ พร้อมพงษ์ กทม. ตำแหน่งฝ่ายสินเชื่อ
  • ธนาคารเกียรตินาคิน สำนักงานใหญ่ อโศก กทม. ตำแหน่งฝ่ายสินเชื่อ
  • บริษัทแซนดี้ ...

นายโสภณ หลักดี

30 หมู่ 5 ถนนริมแม่น้ำ ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

081-303-6320

นายดนัยเทพ แท่นทอง

892/39 ถนนพันเรือง ต.พงพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

063-794-9282

นายวัฒนกร หลักดี

30 หมู่ 5 ถนนริมแม่น้ำ ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

086-098-9738

นายระวิน สิทธิสิน์

136/166 หมู่ 3 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

095-507-8803

นายเสกสรรค์ สุวรรณวงศ์

30 หมู่ 5 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

098-556-4861

นายประเสริฐ สวาสุ

372/10 หมู่ 11 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

089-437-2122

น.ส.บุษยมาศ นันตะระประกรณ์

87/18 หมู่ 10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

นายกฤษฎิฎิพงษ์ นามวงศ์

454 หมู่ 5 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

094-282-8246

นายเสรี ง้าวสุวรรณ

164/5 หมู่ 7 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

086-624-1351

น.ส.ศิรณารัศมิ์ คะชา

10/12 หมู่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

082-140-9355

นางฉันทนา สำราญพานิช

85/66 หมู่ 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

094-163-6894

นายยุทธนชัย อิศรางกูร ณ.อยุธยา

10/12 หมู่ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

064-425-2622

นายธนัช มาลิเสน

50/2836 หมู่ 5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

093-939-8023

นางปราณี หลักดี

30 หมู่ 5 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

087-118-8525

ว่าที่ ร.ต.อมร พิกุลงามโชติ

318/31 ซ.กำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 7 (สายรอง)

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

081-268-1234

นายสุรพล การมิตรี

901 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแตง กรุงเทพฯ

 

นางประนอม สุวรรณวงศ์

30 หมู่ 5 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

098-556-4861

planchette task Exclamation Triangle Check code