ปรากฏการณ์ คสช..vs..ปรากฏการณ์อนาคตใหม่..!!!

ต่างชาติ-ธนาธร..ละเมิดอธิปไตยไทยแทรกแซงกิจการภายในของไทย..และ..ชักศึกเข้าบ้าน…เพราะธนาธร-ต่างชาติยึดถือแนวทางลัทธิรัฐธรรมนูญของคณะราษฎรเข้าใจผิดว่าเป็นลัทธิประชาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตย แต่โดยแท้จริงแล้วเป็นแนวทางเผด็จการและเป็นระบอบเผด็จการรัฐสภาต่างหาก…ทำให้ธนาธร-ต่างชาติตกเป็นฝ่ายล้าหลังอย่างร้ายกาจ..และเป็นฝ่ายเผด็จการรัฐสภา(เผด็จการพลเรือน)..และ..ตกเป็นแนวร่วมคอมมิวนิสต์ช่วยรบให้ชนะต่อเผด็จการรัฐประหาร(คสช.และกองทัพไทย)และทำลายฝ่ายประชาธิปไตยที่แท้จริงตามแนวทางพระมหากษัตริย์ ร.5 ร.6 ร.7 และ ร.9 ที่ทรงสืบทอดโดย ร.10..และ..ยึดประเทศไทยไปเป็นคอมมิสนิสต์ได้สำเร็จ..ดังนั้น ธนาธร-ต่างชาติจึงตกเป็นเครื่องมือเป็นทาสรับใช้ให้แก่คอมมิวนิสต์อย่างเป็นไปเองโดยไม่รู้ตัว…จึงเป็นฝ่ายปฏิกิริยาล้าหลัง(Backwardness)..และ/หรือตกเป็นฝ่ายปฏิวัติซ้อนหรือปฏิวัติผิดที่ทำลายปฏิวัติถูก(Counter Revolution) ร่วมเป็นขบวนเดียวกับคอมมิวนิสต์ไปโดยอัตตโนมัติตามนโยบาย 66/23

คสช. แก้ปัญหานี้ผิดพลาดอย่างร้ายแรงโดยไม่รู้ตัว..ที่ใช้วิธีกฎหมายในระบอบเผด็จการ 2 รูปเข้าจับกุมธนาธนตาม ม.116 เป็นการสร้างเงื่อนไขให้ต่างชาติแทรกแซงไทย..และ..ให้ความสำคัญต่อธนาธรให้เป็นฝ่ายมีชัยชนะมากขึ้นต่อศาสนาพระมหากษัตริย์มากเร็วขึ้นแนวทางเดียวกับ..”ยิ่งตียิ่งโต”..ในอดีต..หรือ..”ยิ่งสู้ยิ่งแพ้”..และ..คสช.โดดเดี่ยวตัวเองออกจากประะชาชน..หรือ..”ฆ่าตัวตาย”…!!!

ทางออกมีทางเดียวเท่านั้นคือ…

ทั้ง..ธนาธร-ต่างชาติ..และ..คสช….จะต้องเปลี่ยนแนวทางจาก..”แนวทางลัทธิรัฐธรรมนูญอันเป็นลัทธิเผด็จการ”..มาเป็น..”แนวทางลัทธิประชาธิปไตยของพระมหากษัตริย์ ร.5 ร.6 ร.7 และ ร.9 ที่ทรงสืบทอดโดย ร.10 หรือนโยบาย 66/23″…จึงจะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่ถูกต้องและแท้จริง หรือเป็นฝ่ายก้าวหน้าที่แท้จริง(Forwardness) หรือเป็นฝ่ายปฏิวัติประชาธิปไตย(Democratic Revolution Movement) หรือเป็นฝ่ายสร้างประชาธิปไตยที่ถูกต้อง…ไม่เป็นฝ่ายเผด็จการ 2 รูป หรือไม่ตกเป็นแนวร่วม(United Front)หรือเครื่องมือหรือเป็นทาสรับใช้ให้แก่คอมมิวนิสต์ทั้งในและนอกประเทศอีกต่อไป

หมายเหุต…คสช.ก็ใช้แนวทางลัทธธรรมนูญอันเป็นลัทธิเผด็จการของคณะราษฎรเช่นเดียวกับธนาธร-ต่างชาติ…โดยได้กำหนดอยู่ในโรดแม็ป..”แม่น้ำ 5 สาย” ในรัฐธรรมนูฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557..และ..ในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 กฎหมายพรรคการเมือง กฎหมายเลือกตั้ง และยุทธศาสตร์ 20 ปี เป็นต้น เมื่อนำเอามาปฏิบัติให้ปรากฎเป็นความจริง จึงความขัดแย้ง วิกฤติ วุนวาย ล้มเหลวผิดพลาดเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ซ้ำซากไม่รู้จบ เช่น สถานการหล้งการเลือกตั้ง 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นเหตุให้เกิดปัญหาธนาธร หรือปรากฏการณ์พรรคอนาคตใหม่ ดังเช่นข้อเท็จจริง(Fact)ก่อนเลือกตั้ง ในขณะเลือกตั้ง และหลังเลือกตั้ง

แต่ถ้า คสช.เลิกยึดถือแนวทางลัทธิรัฐธรรมนูญอันเป็นลัทธิเผด็จการของคณะราษฎร..หันมายึดถือแนวทางลัทธิประชาธิปไตยที่ถูกต้องแท้จริงของพระมหากษัตริย์ ร.5 ร.6 ร.7 ที่ทรงสืบทอดโดย ร.10 และนโยบาย 66/23 ตั้งการปกครองเฉพาะกาล(Provisional Government) ปฏิบัตินโยบายสร้างประชาธิปไตยอันเป็นภารกิจในระยะเปลี่ยนผ่าน(Transition Period)ตามกฎเกณฑ์ของยุคประวัติศาสตร์สมัยใหม่( Modern History) ก็จะไม่เกิดปรากฏการณ์พรรคอนาคตใหม่-ธนาธรโดยเด็ดขาดสิ้นเชิง จะม่แต่ปรากฏการณ์สร้างประชาธิปไตยของ คสช. หรือปรากฏการณ์ปฏิวัติประชาธิปไตย หรือปรากฏการณ์รัฐบุรุษประยุทธ์ จันทร์โอชา จะไม่มีปรากฏการณ์ทรราชโดยเด็ดขาด

แต่ คสช.ไม่เปลี่ยนแนวทางให้ถูกต้อง..จึงเกิดปรากฏการณ์กังวลใจ..หรือ..กำลังใช้ธนาธร(พรรคอนาคตใหม่)เป็นเงื่อนไขเพื่อเข้าแทรกแซงกิจการภายในของไทย..ที่…
– ผิกกฎบัตรสหประชาชาติ…!!!
– ผิดต่อหลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ…!!!
– ผิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ…!!!

ทางออกมีเพียงทางเดียวเท่านั้น..คือ…”โอนอำนาจ..มาสู่..สภาประชาชนแห่งชาติที่มีสมาชิกที่มีลักษณะผู้แทนของปวงชนชาวไทยอย่างกว้างขวางทั่วทั้งประเทศ 5,000 – 10,000 คน มีรัฐบาลเฉพาะกาล สร้างประชาธิปไตยตามแนวทางพระมหากษัตริย์ ร.5 ร.6 ร.7 และ ร.9 ที่ทรงสืบทอดโดย ร.10 ที่ถูกต้องแท้จริง และนโยบาย 66/23 ขั้นตอนที่ 2 อันเป็นการสร้างประชาธิปไตยในด้านชาติ(National) และเป็นการสร้างสันติภาพโลกถาวรในด้านสากล(International)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2301265833269438&id=100001581313029

สมาน ศรีงาม(คัมภีระปัญโญภิกขุ)
ประธานขบวนการศาสนาเพื่อมนุษย์ชาติและสร้างสันติภาพโลกถาวร
สถาบันปฏิวัติสันติพุทธอหิงสาธรรมโลกประเสริฐ ทรัพย์สุนทร
สภาประชาชนปฏิวัติสันติแห่งชาติ
พรรคการนำใหม่ประชาชนปฏิวัติสันติ ฯลฯ
ไร่อรหันต์สถานปฏิบัติโมกษธรรมนานาชาติ
77 หมู่ 3 ซอยเขาลูกช้าง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร 089-8860868
วันที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2562