ต่อท่อน้ำทั่วถิ่นไทย

โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำ
เพื่อการอุปโภคบริโภคทั่วไทย


ความเป็นมาของหลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากมานานนม โดยหลายๆ รัฐบาลที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการโดยตรงต่างละเลยที่จะเยียวยา หรือแสวงหายุทธศาสตร์การแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว จนในปัจจุบันนี้ ณ บริบทนี้ ประเทศไทยกลับต้องประสบกับความยากลำบากในการยังชีพอย่างธรรมดา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถึงขั้นที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศกำลังขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรกรรมต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารในการยังชีพเยี่ยงมนุษย์พึงพึ่งพิง และอาจกระทบกับความมั่นคงสถาพรของประเทศชาติบ้านเมืองอย่างเลี่ยงไม่ได้ ถ้าหากเหตุการณ์และสถานการณ์ยังคงเป็นอยู่เช่นนี้ต่อไป โดยทุกๆ ปีเมื่อวิกฤตการณ์ภัยแล้งผ่านไปแบบทุลักทุเล วิกฤตการณ์ภัยน้ำท่วมก็จะมีตามมาอีกละลอก ซึ่งสร้างความสูญเสียด้านเศรษฐกิจ และการดำรงชีพของปวงชนอย่างสาหัสสากรรณ และยังเป็นภาระที่รัฐจะต้องใช้จ่ายงบประมาณที่มากมายในการเยียวยาและแก้ไขปัญหาอันอาจจะตามมาอีกมากมาย
ด้วยเหตุนี้ คณะทำงานของเรา จึงมีแนวคิดในการคิดโครงการที่จะแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไป โดยการจัดตั้งแผนงานนี้ขึ้น ซึ่งเป็นแผนงานหรือยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาเรื่องน้ำที่เคยมีมาแต่ก่อน เพื่อยกระดับความเร่งด่วนในการที่จะบริหารจัดการให้เกิดเป็นมรรคผลอันเป็นรูปธรรมให้จงได้ จึงได้รวบรวมข้อมูลเท่าที่จะแสวงหามาได้ มาประกอบแนวความคิดเพื่อการพิจารณาวินิจฉัย โดยมีหลักการและเหตุผลตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำแล้งน้ำท่วมให้สัมฤทธิ์ผลสูงสุด
 2. เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำกินน้ำใช้ได้ตามอัตภาพอย่างบริบูรณ์ได้ทั้งปี
 3. เพื่อสร้างผลผลิตทางการเกษตร อันเป็นอาหารบำรุงเลี้ยงประชากรของประเทศให้เพียงพอ
 4. เพื่อป้องกันน้ำท่วมหลังภาวะน้ำแล้งไม่ให้เกิดขึ้นจนแก้ไขได้ยาก
 5. เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีงานทำอย่างทั่วถึง
 6. เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรม
 7. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนทุกคนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติสุข
 8. เพื่อสร้างประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างไม่มีขีดจำกัดและยั่งยืนสถาพร
 9. เพื่อสร้างระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยของปวงมหาชนชาวไทย โดยประชาชนมีส่วนร่วมกันอย่างถ้วนหน้าให้เป็นจริง

ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา

ข้อที่ ๑ ดำเนินการติดตั้ง ก่อสร้าง และต่อท่อน้ำเลียบหรือเลี่ยงถนนเท่าที่มีอยู่บางส่วน ณ จุดที่จะเป็นพื้นที่ที่จะทำการดูดซับน้ำที่มีการกักเก็บน้ำบางส่วนไว้ในหนอง คลอง บึง แก้มลิง แม่น้ำ ลำธาร และลำน้ำต่างๆ หรือติดตั้งไปตามลำคลองชลประทานเท่าที่มีตามจำเป็นและเหมาะสมในบางพื้นที่ หรือทั้งหมดให้สมบูรณ์แบบ

ข้อที่ ๒ ติดตั้งเครื่องดูดน้ำและส่งน้ำตามจุดต่างๆ เท่าที่จำเป็น เพื่อดูดซับและส่งน้ำไปตามท่อขึ้นสู่ที่สูง บนภูเขาต่างๆ หรือเหนือเขื่อนเท่าที่มี ให้มีปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี

ข้อที่ ๓ ติดตั้งการผลิดกระแสไฟฟ้าเท่าที่เป็นไปได้ตามหลักวิศวกรรม ณ จุดที่จำเป็น โดยใช้ประโยชน์จากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานน้ำตามบริบทอันเหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนเครื่องดูดและส่งน้ำเป็นไปได้อย่างพอเพียง

ข้อที่ ๔ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงงานผลิตท่อน้ำ วัสดุเกี่ยวเนื่องกับท่อน้ำ โรงงานผลิตเหล็ก อิฐ หิน ปูน ทราย และไม้จริงกับไม้สังเคราะห์ต่างๆ เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงที่จำเป็น ฯลฯ เป็นต้น ต้องร่วมมือกันจัดสรรและจัดหาเพื่อผลิตวัสดุดุปกรณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติการนี้โดยเฉพาะอย่างเต็มที่ ตามคำสั่งของ รัฐบาลและ คสช. จนกว่าจะแล้วเสร็จตามโครงการ

ทั้งนี้ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานหรือลูกจ้างที่ทำงานในโรงงานเหล่านี้ ให้ถือว่าเป็นบุคลากรส่วนหนึ่ง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กระทำการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจตามเป้าประสงค์ของแผนงานนี้ ตามคำสั่งของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)

บุคคลากรผู้มีอำนาจหน้าที่

ข้อที่ ๑ รัฐบาลร่วมกับคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) มีอำนาจหน้าที่เป็นเจ้าของโครงการ เป็นผู้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติการจนแล้วเสร็จ โดยการปฏิบัติการให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๗

ข้อที่ ๒ คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจทุกคน ข้าราชการพลเรือนของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจต่างๆ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ องค์กรกลางต่างๆ ฯลฯ ต้องร่วมเป็นผู้บริหารจัดการตามคำสั่งของรัฐบาลร่วมกับคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) เพื่อดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานอย่างเคร่งครัด

ข้อที่ ๓ พ่อค้า คหบดี พลเรือนทุกหมู่เหล่าต้องเป็นผู้ร่วมในการปฏิบัติการตามหน้าที่ที่รัฐบาลร่วมกับคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) สั่งการ เพื่อแบ่งงานกันทำโดยทั่วถึง ทั้งนี้ ตามแต่ความชำนาญการทางวิชาชีพของแต่ละท่านแต่ละกลุ่ม หรือตามความเหมาะสม

ข้อที่ ๔ องค์การรัฐวิสาหกิจและเอกชนทุกแขนง รวมหมายถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องร่วมการปฏิบัติการตามหน้าที่ที่รัฐบาลร่วมกับคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) สั่งการให้ความร่วมมือและปฏิบัติการตามเหมาะสม ทั้งนี้ ตามหน้าที่ที่เคยปฏิบัติการตามปรกติหรือใกล้เคียง

ข้อที่ ๕ บุคลากรของสถาบันทั้งหลาย รวมถึงองค์กร หรือกลุ่มเอกชนในด้านการค้า การลงทุน เจ้าของกิจการและพนักงานของธุรกิจ ธนาคาร มหาวิทยาลัย ฝ่ายกฎหมายนิติกร ฝ่ายการสื่อสารมวลชน สถาบันนิติบุคคล โรงงานอุตสาหกรรมและองค์กรบริษัทห้างร้านที่เป็นหรือไม่เป็นส่วนราชการต่างๆ ซึ่งรวมถึงโรงเรียน สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงนักเรียน นักศึกษา พนักงานประจำและลูกจ้างทั้งหลาย ทุกคนต้องร่วมปฏิบัติการตามหน้าที่ที่รัฐบาลร่วมกับคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) สั่งการ

ข้อที่ ๖ เกษตรกร กสิกร และผู้ใช้แรงงานทุกประเภท รวมถึงคนงานทั้งในและนอกโรงงาน ทุกคน ต้องปฏิบัติการตามหน้าที่ที่รัฐบาลร่วมกับคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) สั่งการ

ข้อที่ ๗ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ช่างผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ วิศวกร ผู้บริหารและผู้จัดการทั้งหลาย โดยไม่จำกัดอายุที่ทำงานอยู่และไม่มีงานทำ ในองค์การหรือองค์กรต่างๆ มีหน้าที่ร่วมปฏิบัติการตามคำสั่งนี้ด้วย โดยสามารถรับหน้าที่ตามถนัดและเหมาะสมด้วยเช่นกัน

ข้อที่ ๘ ผลงานของทุกคน รวมถึงนายทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรียนจะได้รับให้เป็นไปตามหลักการ หลักเกณฑ์และระเบียบการพิจารณาขั้นเงินเดือนตามปรกติ ซึ่งหากใครปฏิบัติการได้ดีเป็นที่ประจักษ์ ก็จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตามสายงานปรกติ และได้เลื่อนขั้น ๒ ขั้นตามลำดับ

ส่วนนักเรียน นักศึกษา สามารถเลื่อนชั้นเรียนได้ตามปรกติ โดยใครมีผลงานดีเด่น ก็อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษให้ได้รับผลการเรียนที่ดีเด่นด้วย

พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนผู้บริหารจัดการของภาคเอกชน ก็จะได้รับผลงานเป็นของตนเองตามปรกติด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน

ทั้งนี้ ให้เป็นตามคำสั่งของรัฐบาลร่วมกับคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)

งบประมาณการ

 1. รัฐบาลร่วมกับคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ต้องจัดสรรเงินงบประมาณเป็นวงเงินงบประมาณพิเศษ จำนวนเงินอย่างน้อย ๓ แสนล้านบาท โดยรัฐบาลร่วมกับคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) สามารถจัดสรรเป็นพันธบัตรเงินกู้ หรือจากเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปีนั้นๆ เพื่อดำเนินการโดยพลัน
 2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในต้นทุนที่เหมาะสมและประหยัดที่สุด
 3. ค่าแรงงานของทุกคนที่มีส่วนร่วม โดยได้รับอย่างถ้วนหน้าทุกคนที่ร่วมการปฏิบัติการ รวมส่วนที่เป็นเงินเดือนประจำตามปรกติ
 4. ค่าบริหารจัดการตามที่จำเป็น โดยยึดหลักการคิดคำนวณและกำหนดครึ่งหนึ่งจากอัตราเงินเดือนประจำของข้าราชการและลูกจ้างเป็นเกณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเฉพาะการตลอดแผนงานนี้ โดยขอให้เป็นไปเพื่อการเสียสละเพื่อชาติ เพื่อแผ่นดินแค่ภารกิจนี้เท่านั้น อันเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินให้ปรากฏในโลกนี้อย่างมีแก่นสารสักครั้งหนึ่ง
 5. โดยหาทุนเพิ่มเติม (กรณีงบประมาณหลวงไม่พอ) ด้วยการรับเงินบริจาคทุกรูปแบบจากสาธารณชนทั่วไป จนสามารถดำเนินการจนเสร็จสิ้นบริบูรณ์

เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่จะได้

 1. ประชาชนทั้งประเทศสามารถมีระบบน้ำประปาอย่างบริบูรณ์เพื่ออุปโภคบริโภค มีน้ำกินน้ำใช้ที่ถูกสุขลักษณะ มีอนามัยและมีไว้ใช้ได้ตลอดปี ไม่ขาดแคลนอีกตลอดไป
 2. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวรได้อีกระดับหนึ่ง
 3. ชาวเกษตรกรทุกหมู่เหล่า จะมีน้ำเพียงพอเพื่อการเกษตร การกสิกรรม การประมง การเพาะปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆ ได้ทุกฤดูกาล โดยไม่ขาดแคลนน้ำอีกต่อไป
 4. ประเทศไทยสามารถก้าวล้ำสู่การเป็นครัวของโลกได้โดยพลัน
 5. ระบบเศรษฐกิจจะถูกกระตุ้นจากแผนงานนี้ทันที เพราะทุกคนจะมีรายได้และมีเงินใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็ ๒ ปีนี้ และส่งผลถึงปีต่อๆไปด้วย
 6. ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะเกิดความรักสามัคคีระหว่างกัน ส่งผลสู่การปรองดองที่เป็นรูปธรรม โดยไม่ต้องตรากฎหมายใดๆ ให้โต้แย้งกันอีก
 7. เป็นการคืนความสุขที่แท้จริงสู่ประชาสังคมอย่างจริงจังและเห็นผลเป็นประจักษ์
 8. เป็นการพัฒนาที่เข้าใจ เข้าถึงระบบสังคม การเมือง การเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเท็คโนโลยี่ อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนอย่างถาวร ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงที่สมบูรณ์แบบ
 9. ลดภารกิจที่ซับซ้อนของภาครัฐและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมที่จะมีอีกในอนาคต อันเป็นการลดงบประมาณแผ่นดินที่ฟุ่มเฟือยแต่ไร้ประสิทธิภาพ

ปกิณกะ

บทสรุปท้ายที่สุด

ผลที่จะได้ในขั้นสุดท้าย อาจเป็นบทพิสูจน์ของโครงงาน “การต่อท่อน้ำทั่วไทย” นี้ สามารถระบุได้มีดังนี้ คือ

 1. มีใครคนใดบ้างที่สามารถแสดงตนว่า “รักชาติ” จริงหรือไม่ รักแค่ไหน รักสุดหัวใจรึเปล่า?
 2. จะเป็นคนไทยแท้ หรือไทยเทียม ไทยเฉย หรือแกล้งๆ ทำตนเป็นคนไทย
 3. จะมีใครบ้างที่เห็นแก่ส่วนรวม โดยไม่เห็นแก่ตัวส่วนตนเอง
 4. รัฐบาลกับคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) และคนไทยทั้งแผ่นดิน จะมีสักกี่คนที่จงรักษ์ภักษ์ดี จะรักและช่วยกันทำนุบำรุงบ้านเมืองนี้ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน อย่างจริงใจ
 5. ประเทศไทยจะมีรัฐบาลที่เป็นมิตรอย่างแท้จริงกับประชากรทั้งมวล ในบรรยากาศของความมีสมานฉันท์อันชื่นมื่นและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันอย่างผาสุกร่มเย็นสืบไป

ทั้งนี้ จะเป็นวิถีแห่ง “การลงแขก” อันเป็นมิติแห่งวัฒนธรรมไทยที่ดีแต่อดีตมา เพื่อสร้างบ้านแปงเมืองอีกวาระหนึ่ง นับแต่มีการก่อร่างสร้างมาในโบราณกาล ของราชอาณาจักรสุโขทัย กรุงศรี อยุธยา กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์์ สยามประเทศ จนบัดนี้คือ “ประเทศไทย” ในผืนแผ่นดิน สุวรรณภูมิ ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ ให้เป็นพุทธบูชาและมหาชนชาวไทยสยามประเทศทั้งมวล และให้เป็นปรากฏการณ์ส่วนเสี้ยวหนึ่งของประวัติศาสตร์โลก โดยให้ชาวโลกทั้งมวล ได้รู้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นเอกภาพน้ำหนึ่งใจ เดียวกันของหมู่คนไทยได้เป็นที่ประจักษ์สืบไปชั่วกาลนาน กันยายน ๒๕๕๘

ประวัติส่วนตัว

ชื่อและนามสกุล : นายกริช (เจน) ตรรกบุตร
วัน เดือน ปี เกิด :  ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๓
สถานที่เกิด :         ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

วุฒิการศึกษา


อุดมศึกษา

 • ว่าที่ดุษฎีบัณฑิต (Ph.D. Candidate) รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (๒๕๔๗), ศิลปศาสตรบัณฑิต (๒๕๔๔) รัฐศาสตร์: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
 • หลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารพรรคการเมือง รุ่นที่ ๔ (พปป. ๔-๒๕๔๘) สถาบันพระปกเกล้า

มัธยมศึกษา

 • เตรียมอุดมศึกษา (๒๕๐๖) มัธยมศึกษาปีที่ ๖ (๒๔๙๙) กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
 • Form V Graduate, New Method College, Hong Kong, ปี ๒๕๐๕
 • มัธยมศึกษาปีที่ ๔ (๒๔๙๙) โรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง กรุงเทพมหานคร

ประถมศึกษา

 • ประถมศึกษาปีที่ ๔ (๒๔๙๕) โรงเรียนยกเฉียว อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

หน้าที่การงาน


 • ล่ามอาสาในสังกัดศาลยุติธรรม
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร
 • วุฒิอาสา สมาคมคลังสมอง จังหวัดนครนนทบุรี กระทรวงสาธารณสุข และวุฒิอาสาธนาคารสมอง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ผู้ผลิตและจำหน่าย “หมอนปุ๋ย” เพื่อการนอนพักผ่อน “หลับปุ๋ย” ได้ทุกที่ทุกเวลา
 • อุปนายก สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม ระยอง
 • กรรมการสมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
 • เลขาธิการ องค์การไทยสำนึกไทยแห่งชาติ ภาคประชาชน
 • ที่ปรึกษาฝ่ายอุปถัมภ์ ชมรมคนพิการ จังหวัดลำปาง
 • ผู้จัดการสรรหาตัวแทน ฝ่ายเพชรรวมใจ เมืองไทยประกันชีวิต (มหาชน) จำกัด
 • ตัวแทนประกันวินาศภัย บริษัท เมืองไทยประกันภัย (มหาชน) จำกัด
 • หนึ่งในผู้มีจิตอาสา สมัครสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ภาคอื่นๆ) ๒๕๕๗, สมาชิกสภาการขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ ๒๕๕๘
 • อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไว้ส์วิชั่น จำกัด และบริษัท สตรองแฮนด์ส จำกัด (การโฆษณาและส่งเสริมการตลาด, ๒๕๓๖ – ๒๕๔๑)
 • อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทยหมึกพิมพ์ จำกัด (โรงงานผลิตและจำหน่ายหมึกพิมพ์ ๒๕๒๖ – ๒๕๓๓)
 • อดีตกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานผลิตและจำหน่ายหมึกพิมพ์, ๒๕๑๕ – ๒๕๒๕)
 • อดีตพนักงานขาย บริษัท เบอร์ลี่ยุคเก้อร์ จำกัด (๒๕๑๒ – ๒๕๑๔)
 • อดีตพนักงานสำรองที่นั่งสายการบิน แพนแอม อะลิตาเลีย ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ฟร้านซ์ ทีเอไอ แอร์เวียตนาม แอร์แคมโบ้ด แอร์ลาว (๒๕๐๖ – ๒๕๑๒)

กิจกรรมทางสังคม


 • เลขาธิการ องค์การไทยสำนึกไทยแห่งชาติ ภาคประชาชน กรุงเทพมหานคร
 • รองประธานชมรมนักศึกษาหลักสูตร พปป. สถาบันพระปกเกล้า
 • อดีตสมาชิกพรรคมาตุภูมิ (ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ ๒๕๕๔)
 • อดีตรองผู้อำนวยการพรรคพลังเกษตรกร (ผู้สมัคร ส.ส. สัดส่วน ๒๕๕๐)
 • อดีตรองหัวหน้าพรรครักษ์ถิ่นไทย (ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ ๒๕๔๘)
 • อดีตประธานชมรมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กทม. (๒๕๒๔–๒๕) – อดีตกรรมการมาตรฐานหมึกพิมพ์ กระทรวงอุตสาหกรรม (๒๕๒๒–๒๖)

ความเชี่ยวชาญ


 • ผู้คิดค้นและออกแบบระบบการจราจรทางบกแบบ “วนเวย์”
 • ผู้ออกแบบ “หมอนปุ๋ย” หมอนรองหัวและคอสำหรับรถยนต์
 • ผู้ออกแบบแปลงสีฟัน ๓ ขาพร้อมที่ขูดลิ้น
 • พูด-อ่าน-เขียน ภาษา อังกฤษและจีน

ปรัชญาชีวิต: คิดกุศล ทำกุศล เพื่อกุศลกรรม
ที่อยู่ปัจจุบัน
๔๑๙๔ ซอยแม่พระฟาติมา ถนนดินแดง แขวง/เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐๘ ๕๙๙๔ ๙๘๕๓, ๐๘ ๖๔๙๐ ๒๖๘๖, ๐๙ ๐๖๖๒ ๙๘๖๓
โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๖๓๐๓ E-mail: krittak@gmail.com; Line id: krittak

สารบัญ

เรื่อง หน้า
โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคทั่วไทย ๒
ความเป็นมาของหลักการและเหตุผล ๒
วัตถุประสงค์ ๒
ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา ๒
บุคลากรผู้มีอำนาจหน้าที่ ๓
งบประมาณการ ๕
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่จะได้ ๖
ปกิณกะ บทสรุปท้ายที่สุด ๗
ประวัติผู้เขียน ๘

ต้องการให้ประเทศไทยทำการติดตั้งและต่อท่อน้ำทั่วไทย เพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วม

ด้วยแผนงานนี้ สามารถสร้างความชุ่มชื้นให้ประเทศไทยได้ทั่วทุกภูมิภาค ส่งผลให้สามารถสร้างผลิตผลอันเป็นอาหารและรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่คู่ประเทศชาติสืบไปตราบนานเท่านาน แผนงานนี้ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ภายในระยะเวลา ๒ ปีนี้ ประเทศไทยก็จะประสบกับปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมอีกต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด เพราะการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่แล้วมา แม้จะมีการชลประทานทั่วถึงแค่ไหน ปัญหาก็ยังคงเป็นไปตามฤดูกาลทุกๆ ปี เนื่องจากน้ำที่มีมาได้จากน้ำฝนบนฟ้า หรือน้ำบาดาลใต้ดิน ไม่สามารถรั้งรอตามกาลเวลาให้คงอยู่ เพื่อรอมนุษยชาติอุปโภคบริโภคตลอดเวลาที่จำเป็นจะใช้

แผนงานนี้จะเป็นไปด้วยการบริหารจัดการ เพื่อทำการหมุนเวียนให้มีน้ำกินน้ำใช้ได้ทั้งปี โดยเราไม่ปล่อยให้น้ำละลายหายไปกับการทิ้งลงทะเลหรือละเหยไปในอากาศ แต่จะมีท่อน้ำที่ต่อเชื่อมกันทั้งประเทศ ทำการดูดซับน้ำหลากส่วนใหญ่ ให้กลับขึ้นที่สูง บนเขาหรือเหนือเขื่อนเท่าที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค แล้วก็ปล่อยให้ไหลลงตามธรรมชาติหรือตามที่กำหนดเท่าที่จำเป็น ณ บริบทนั้นๆ เพื่อการอุปโภคบริโภค ตลอดจนเพื่อการเดินเรือในลำน้ำลำคลองต่างๆ อีกด้วย โดยการขุดลอกแม่น้ำ ลำคลองทั้งหลายอย่างเหมาะสมด้วย
ทั้งนี้ โดยหลักการ ก็เพียงแต่จัดสร้าง ติดตั้งท่อน้ำให้ทั่วถึงตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้ ต่อเชื่อมถึงภาคตะวันออก ตะวันตก และอีสาน พร้อมมีเครื่องสูบน้ำดูดและส่งเป็นช่วงๆ อย่างเหมาะสมให้ครบถ้วนบริบูรณ์ พลังงานใช้ได้จากแสงแดด ลม และน้ำอย่างสมดุล รวมถึงพลังงานจากก๊าชและน้ำมันเท่าที่เรามีอยู่ อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเราอยู่แล้ว ซึ่งจะส่งผลให้เราสามารถยืนอยู่ได้ในโลกนี้อย่างมีศักยภาพและศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่สืบไป

งบประมาณ ณ บริบทนี้ กล่าวได้ว่าประมาณ ๓ แสนล้านบาท โดยมีประชาชนทุกหมู่เหล่าเป็นจิตอาสา ๖-๗ สิบล้านคนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสรรค์ภารกิจนี้ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในระยะเวลา ๒ ปี ให้กับแผ่นดินแม่ของเรา ให้เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองจริงๆ เสียที สุดท้ายจะส่งผลสู่ความปรองดองที่เป็นจริงทั่วแผ่นดินไทยอีกด้วย

จึงใคร่ขอมติจากมวลมหาประชาชนทุกคนทุกท่าน เรียกร้องให้รัฐบาล คสช. โปรดเล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของ “น้ำเพื่อชีวิต” แล้วจัดการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วพลัน เพราะพันธกิจทั้งหลายของ ฯพณฯ ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่และจำเป็นไปกว่าการจัดสร้างและติดตั้งระบบ “ท่อน้ำทั่วไทย” อีกแล้วครับท่าน ทั้งนี้ ณ บริบทนี้ หยุดเรื่องปัญหาอื่นๆ ชั่วคราวไว้ก่อน ไม่ว่าการจะร่าง รธน. การจะปฏิรูปการเมืองการปกครอง การจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและข้อขัดข้องต่างๆ ที่ค้างคาอยู่ก็ตาม รอให้มีการปฏิบัติการต่อท่อน้ำทั่วไทยเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราค่อยมาถกเถียงและหาทางออกเรื่องอื่นๆ ในบรรยากาศอันชื่นมื่นกันใหม่ ดีไหมครับ?

ด้วยความเคารพและนับถือ

นายกริช ตรรกบุตร.
เลขาธิการ องค์การไทยสำนึกไทยแห่งชาติ ภาคประชาชน
กันยายน ๒๕๕๘. โทร. ๐๘๕๙๙๔๙๘๕๓, ๐๘๖๔๙๐๒๖๘๖, ๐๙๐๖๖๒๙๘๖๓.
E-mail : krittak@gmail.com Line id : krittak

planchette task Exclamation Triangle Check code