กรรมการพรรค

กรรมการพรรค

นายกริช ตรรกบุตร

หัวหน้าพรรค

ประวัติส่วนตัว


ชื่อและนามสกุล :   นายกริช (เจน) ตรรกบุตร
วัน เดือน ปี เกิด  :  ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๓
สถานที่เกิด :             ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ศึกษา


อุดมศึกษา

  • ว่าที่ดุษฎีบัณฑิต (Ph.D. Candidate) รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (๒๕๔๗), ศิลปศาสตรบัณฑิต (๒๕๔๔) รัฐศาสตร์: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ...

นางสาวรัตนา เกลี้ยงสง

การศึกษา

ปี2538 ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษา เอกจิตวิทยาและการแนะแนว
มหาราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรชูปภัมภ์ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

ประสบการณ์การทำงาน

  • บริษัทฟูจิสึก (ประเทศไทย) นวนคร จ.ปทุมธานี ตำแหน่ง Inspector
  • อาจารย์สอนโรงเรียนอำอวยวิทย์บริหารธุรกิจ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตำแหน่งอาจารย์แนะแนวการศึกษา
  • กรมวิชาการเกษตร บางเขน กทม. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ
  • ธนาคาร UOB สำนักงานใหญ่ พร้อมพงษ์ กทม. ตำแหน่งฝ่ายสินเชื่อ
  • ธนาคารเกียรตินาคิน สำนักงานใหญ่ อโศก กทม. ตำแหน่งฝ่ายสินเชื่อ
  • บริษัทแซนดี้ ...

นายทะเบียนพรรค

planchette task Exclamation Triangle Check code